Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem osobních údajů, kterým je Ing. Petr Tůma, IČ 60636394, se sídlem Český Krumlov, Plešivec, Zvonková 403. Telefonický kontakt: 723 226 563, Email: dlouhybor33@seznam.cz (dále jen “správce“), pro:
1) zasílání informací souvisejících se zbožím a službami, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách
2) zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách správce
3) vedení uživatelského účtu

A. Zpracovávané údaje
Kupující dává souhlas ke zpracování těchto osobních údajů:
– jméno a příjmení
– adresa bydliště
– adresa elektronické pošty
– telefonní číslo

B. Forma a délka zpracování
Osobní údaje bude správce zpracovávat v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Tento souhlas ke zpracovávání osobních údajů je udělen do odvolání.

C. Poučení o právech
1. Nákup zboží není podmíněn tímto souhlasem a kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle správci na adresu elektronické pošty dlouhybor33@seznam.cz zprávu nebo tuto skutečnost oznámí správci telefonicky. Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.
2. Kupující mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:
a) Právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 Nařízení; zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího správcem shromažďovány a zpracovávány);

b) Právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 Nařízení; zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od správce, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány);
c) Právo na opravu (právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo na to, aby správce opravil bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají.);
d) Právo na výmaz – být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby správce bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením);
e) Právo na omezení zpracování osobních údajů (právem na omezení zpracování osobních údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 nařízení);
f) Právo na přenositelnost osobních údajů (právem na přenositelnost osobních údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.);
g) Právo vznést námitku (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 nařízení).

3. Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou kupujícího soukromého života, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po správci vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.
4. Kupující má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.